Software pentru magazine online
 • Meniu
Testeaza gratuit

Termeni și condiții

CONTRACT DE FURNIZARE DE SERVICII

 

DEZVOLTARE MAGAZIN ON LINE

 

I. PĂRŢI CONTRACTANTE

 

Art. 1. “SELITON S.R.L”, cu sediul social în România, str. Arh. Ionescu Grigore 63, Sector 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40 /7082 /2016 C.U.I. 36097770, având cont bancar RO37INGB0000999905939943, deschis la Banca ING BANK sucursala Mosilor reprezentată juridic de către domnul Georgi Mirchev, în calitate deadministrator, denumită în continuare "Furnizor", și orice utilizator al serviciilor oferite de către companie. Acești termeni și condiții sunt disponibili publicului larg la adresa de internet http://www.seliton.ro

 

şi

 

1.2. [......], cu sediul social in [......], Romania , Nr.Reg.Com [......] , CUI:  [......] , avand contul:  [......], deschis la banca  [......], reprezentata de  [......], in calitate de Administrator denumită în continuare "Beneficiar".

 

 

II. CONCEPTE ȘI DEFINIȚII

 

Art. 2 În accepţiunea prezentului contract, a contractelor individuale si a altor documente referitoare la servicii, Furnizorul şi Beneficiarul, înţeleg să definească următorii termeni, după cum urmează:

 

 1. Seliton sau "Summer Cart" sau platforma - o platformă pentru crearea și administrarea unui magazin online pentru punerea în aplicare a activității profesionale și/sau comerciale și o unitate de software, baze de date, documentație, design, imagini, video, coduri de licențiere, fișiere de licență alte materiale, inclusiv orice actualizări, modificări, fișiere rezultate înutilizarea software-ului și îmbunătățirile versiunii funcționale sau limitate ale platformei. Cu excepția cazului în care este menționat altfel în acești termeni și condiții Seliton sau"Summer Cart" va fi considerat platforma ca un întreg compus din mai multe din module individuale.
 2. "Magazin online" - este o colecție de pagini web, fișiere și interfețe create și întreținute de platforma utilizată de către utilizator prin intermediul internetului, care oferă clienților informații despre produsele sale și să permită achiziționarea lor prin achiziție directă și plata prețului afișat precum și platformă administrativă de gestionare a conținutului;
 3. "Beneficiar" - este legal, orice persoană persoană fizică sau juridică, precum și asocierea de persoane care desfășoară activități profesionale și/sau comerciale, care beneficiază de servicii în baza unui contract cu Seliton SRL;
 4. "Client" - o persoană care a vizitat magazinul on-line al Beneficiarului;
 5. "Produse" - sunt bunurile și/sau serviciile, a căror informații au fost publicate în magazinul on-line al Beneficiarului;
 6. "Servicii" - include instalarea magazinului, găzduirea și utilizarea magazinului online cu anumite funcționalități de pe platforma Seliton (sau pentru serviciul de închiriere Shop Online), serviciile de găzduire și de suport tehnic și alte servicii incluse achiziționate în cadrul pachetului de către Beneficiar sau disponibile printr-un contract individual cu Furnizorul;
 7. "Profil Beneficiar" - pagini web care permit administrarea serviciilor achiziționate de către Beneficiar și utilizarea suportului tehnic.
 8. "Hosting" - este un serviciu de furnizare de spațiu pe disc, timp de procesor, memorie, lățime de bandă și mediul de lucru constând în serverele pe care sunt găzduite magazinele online.
 9. "Pachetul" - este un set de servicii furnizate standard de către Furnizor pentru toți beneficiarii și în special pentru un anumit grup de beneficiari.
 10. "Domeniul" este numele de domeniu înregistrat oficial în sistemul de nume de domenii.
 11. "Taxa pentru eliminarea anunțului privind drepturile de autor" este un serviciu pentru îndepărtarea din magazinul online creat a notificării privind drepturile de autor și link-urile către site-urile web Seliton, Summer Cart și/sau Seliton SRL, de legenda antet și legenda de partea de jos numai în zona de client a magazinului online.
 12. "Zona client" - parte a unui magazin online destinat clienților de utilizare.
 13. "Panou administrativ" - parte a unui magazin online conceput pentru utilizatori și care servește administrării la distanță și gestionării magazinului online
 14. "Proprietate intelectuală" este dreptul de autor (corporal și necorporal), drepturi conexe, mărci comerciale, brevete, secrete comerciale, know-how, experiență de fabricație, drepturi de publicitate, contracte și licențiere, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală există sau pot apărea, precum și orice reînnoire și extindere a acestor drepturi.

 

III. DATE FURNIZOR

 

Art. 3. Date furnizor

 

 1. Nume furnizor: SC Seliton SRL
 2. Sediul social: "str. Arh. Ionescu Grigore 63, Sector 2, București”
 3. Punctul de lucru: "str. Emanoil Porumbaru nr 25A, et 5A, sector 1, București”
 4. Adresa de corespondență: "str. Emanoil Porumbaru nr 25A, et 5A, sector 1, Sector 1, București, adresă de e-mail sales@seliton.ro telefon 0317 800 248
 5. Codul de Inregistrare Fiscala: 35273720

 

IV. PRETURILE SERVICIILOR ȘI PACHETELOR. PLATA.

 

Art 4.

 

 1. Furnizorul va presta servicii sub formă de pachete, aşa cum sunt descrise în Anexele 1 si 2, parte în contract, în schimbul unei remuneraţii plătibila în lei sau în valută consimtita, ce va fi plătită de către Beneficiar în conformitate cu valoarea specificată în pachetul de servicii achiziţionat de către Beneficiar, la scadentele prevăzute, în termen de 5 zile de la emiterea facturii sau a facturii proforma de către Furnizor.
 2. În lipsa de stipulaţie contrară, preţul se datorează înainte de activarea magazinului on line.
 3. Obligațiile furnizorului sunt limitate precum sunt definite în acești termeni și condiții, condițiile fiecărui pachet achiziționat și contractul individual dintre furnizor și beneficiar, după caz.
 4. Durata acestuia este limitată în timp cu începere de la data activării magazinului on line. Durata contractuală a fiecărui serviciu enumerat se va regăsi pe factura emisa de Furnizor ori se va putea stabili printr-o Anexă la prezentul contract, cu excepţia cazului în care este menţionat altfel. Pachetul/serviciile incluse, cu excepţia cazului în care este menţionat altfel, au fost contractate pe perioada de o lună.
 5. Seliton SRL poate suspenda furnizarea unui pachet. Furnizorul poate modifica termenii unui pachet iar aceștia sunt valabili de la notificarea beneficiarului sau publicarea acestora pe site-ul platformei. Modificările nu afectează termenii pentru utilizatorii cu un pachet plătit în desfășurare.

 

Art. 5.

 

 1. În cazul în care termenii pachetului achiziționat prevăd plata prețului pentru pachet în totalitate sau în mai multe tranșe, după activarea magazinului online, Beneficiarul este obligat să plătească prețul în condițiile specificate pentru pachetul respectiv. În cazul în care condițiile pachetului nu sunt prevăzute scadențe fixe și se prevede numai plata în rate a prețului, Beneficiarul datorează plata integrală într-o perioadă nu mai târziu de șaizeci (60) de zile de la activarea magazinului online.
 2. Utilizatorul este de acord în mod explicit că în cazul în care nu sunt plătite prețul pachetului sau a unei rate fixe din acesta, el nu va putea să utilizeze Serviciile pe durata întârzierii și Furnizorul poate suspenda imediat orice acces la magazinul online. Suspendarea accesului nu întrerupe și nu invalidează termenii de utilizare a Serviciilor dintr-un pachet.
 3. Neprimirea facturii sau a unui alt document nu constituie un motiv de neplată a prețului pachetului. Beneficiarul este de acord să primească facturi electronice la adresa de e-mail listată în profilul său.

 

Art 6. 1. În cazul în care pachetul prevede o perioadă de probă, în care Beneficiarul se poate familiariza cu caracteristicile și funcționalitățile unui magazin on-line, iar prețul pentru pachetul de servicii nu se plătește de către Beneficiar cel mai târziu în ziua următoare expirării perioadei de probă, atunci Furnizorul are dreptul de a interzice imediat orice acces la magazinul online, putând proceda la rezilierea contractului fără punere în întârziere.

 1. Dacă pachetul include o perioadă de probă, Beneficiarul are dreptul în timpul perioadei de probă să renunțe la utilizarea serviciilor și să denunțe contractul de servicii fără notificare și fără a furniza un motiv.

V. FUNCȚIONALITĂȚI ȘI FURNIZAREA SERVICIILOR

 

Art 7.

1. Obiectul prezentului contract îl constituie:

 

 1. crearea de servicii, stocarea și utilizarea magazinului online de pe platforma Seliton şi hosting;

 2. servicii de suport tehnic on-line magazin;

 3. alte servicii specificate a fi incluse în pachetul achiziționat de către Beneficiar, aşa cum este descris în Anexele 1 si 2 parte din prezentul contract sau din contractul individual cu Beneficiarul.

 

2. Design-ul, caracterisiticile tehnice, modulele incluse și alte funcționalități și caracteristici ale magazinului online, volumul ș i specificațiile serviciului de găzduire se deosebesc în funcție de tipul de pachet achiziționat de către utilizator, și sunt determinați de acești termeni generali și de contractul său individual cu contractantul.

3. Furnizorul nu este obligat să furnizeze o conexiune la Internet pentru dispozitivele Beneficiarului, prin care aceștia pot avea acces la serviciile sau dispozitivele și echipamentele necesare pentru utilizarea Serviciilor.

4. Serviciile includ furnizarea unui sub-domeniu, în speţă numit myseliton.com, liber care nu poate fi specific ales, și nu includ furnizarea de un alt nume de domeniu. Beneficiarul poate achiziționa un domeniu de la furnizor sau poate utiliza un domeniu deja achiziționat.

 

Art 8.

 1. Furnizorul asigură accesul Beneficiarului la panoul administrativ pentru administrare de la distanță și pentru gestionarea magazinului online. Pentru a accesa panoul de administrare al Beneficiarului, trebuie să se autentifice cu numele de utilizator și parola furnizate. Funcțiile activate ale grupului administrativ se bazează pe serviciile incluse în pachetul achiziționat și contractul individual între Furnizor și Beneficiar.
 2. Profilul Beneficiarului îi permite să administreze și să configureze servicii specifice pentru a utiliza suport tehnic.
 3. Beneficiarul are dreptul de a administra și de a gestiona magazinul online numai prin Panoul administrativ și în mod special atribuite pentru protocoale de comunicare între servicii software (API).
 4. Beneficiarul este responsabil pentru păstrarea și confidențialitatea numelui de utilizator și a parolei atribuite pentru a accesa contul, își asumă întreaga responsabilitate pentru toate activitățile și acțiunile desfășurate prin intermediul lor, fie că sunt realizate de către persoane cărora le-au fost furnizate datele pentru contul de acces sau de către persoane neautorizate. În cazul în care există îndoieli că datele de acces la profilurile de utilizator sau grupul administrativ au devenit cunoscute persoanelor neautorizate, Utilizatorul va notifica de îndată cocontractantul.

Art 9.

 1. Furnizorul oferă servicii Beneficiarului în limitele bunei credințe, rezonabilului și care se consideră o practică uzuală a posibilităților și a capacităților tehnologice, precum și după parametrii pachetului achiziționat de către Beneficiar și a contractului individual încheiat.
 2. În cazul în care prin utilizarea serviciilor de hosting şi ale magazinului online de cătreBeneficiar, se constată o abatere de la limitările tehnice și software și nereguli în ce privește utilizarea serviciilor de hosting şi magazin online, precum și depășirea limitelor de găzduire, sau dacă stresul server depășe ște practica normală și acceptată în utilizare, Furnizorul de servicii are dreptul de a limita sau chiar înceta furnizarea de servicii până la remedierea ,situației.
 3. Beneficiarul este de acord să nu utilizeze serviciul pentru a trimite mesaje comerciale nesolicitate (tip spam). Încălcarea acestei cerințe este un motiv de suspendare a serviciului pentru care Contractantul va notifica utilizatorul. Pentru o acțiune repetată Furnizorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul cu Beneficiarul, printr-o notificare scrisă.
 4. Beneficiarul este de acord să nu se adauge/configureze domenii sau subdomenii peste care nu există nici un drept de utilizare.

 

Art 10.

 1. Beneficiarul își creează un profil și va primi o parolă pentru acces la distanță la contul din platforma online, în urma procesului de înregistrare, în conformitate cu procedura descrisă pe această pagină. Odată cu finalizarea înregistrării sau trimiterii unei cereri de actualizare a pachetului sau a serviciilor, Beneficiarul declară că este familiarizat cu acești termeni și condi ții, că i s-a oferit o copie a lor și este de acord cu conținutul lor și necondiționat se angajează să îi respecte.
 2. La înregistrare Beneficiarul este obligat să furnizeze date exacte și în timp util. Beneficiarul se angajează ca la orice o modificare să actualizeze cu promptitudine datele furnizate la înregistrare. Beneficiarul poartă întreaga responsabilitate pentru datele incorecte sau inexacte completate. În cazul în care Beneficiarul a furnizat informații false sau incomplete, Furnizorul nu este răspunzător pentru neîndeplinirea obligațiilor sale contractuale.
 3. Furnizorul va confirma înregistrarea utilizatorului Beneficiar prin trimiterea unui mesaj electronic la adresa de e-mail specificată de către Beneficiar.
 4. Profilurile Beneficiarului fără activitate pot fi supuse îndepărtării de către Furnizor.
 5. Declarația de cumpărare a pachetului de servicii de către Beneficiar se poate realiza prin intermediul profilului său. În acest caz, Furnizorul confirmă cererea beneficiarului utilizator prin trimiterea unui e-mail de confirmare a comenzii specificate la adresa de e-mail furnizată de către Beneficiar în profilul său, iar între Furnizor și Beneficiar iau naștere relații contractuale cu ocazia pachetului achiziționat.
 6. Furnizorul activează magazinul online după plata integrală a prețurilor/costurilor în conformitate cu termenii pachetului selectat de Beneficiar. În cazul în care pachetul selectat include o perioadă de probă, activarea se face cu confirmare în paragraful precedent.

 

Art 11.

 1. Responsabilitatea pentru integralitatea, corectitudinea și legalitatea intrărilor în magazin online revine în întregime Beneficiarului. În acest sens, Beneficiarul poartă responsabilitatea exclusivă pentru produsele publicate de el și orice fel de texte, imagini şi materiale. Beneficiarul este de acord că Furnizorul nu este responsabil pentru informațiile, textul, imaginile și materialele publicate.
 2. Beneficiarul este singurul responsabil să dobândească drepturile de utilizare asupra imaginilor, textelor, înregistrărilor video, mărcilor comerciale și a oricăror altor obiecte apărate de legea dreptului de proprietate intelectuală, introduse în magazinul online.Beneficiarul este de acord că Furnizorul nu este responsabil pentru achiziționarea și utilizarea unor astfel de drepturi.
 3. Beneficiarul este obligat să se asigure că deține toate licențele, permisele și înregistrările necesare pentru a își desfășura activitățile specifice prin magazinul online.
 4. Furnizorul va furniza ca parte a platformei, produse demonstrative, texte, documente, imagini și alte materiale. Responsabilitatea pentru utilizarea acestor șabloane demonstrative revine  complet Beneficiarului.

 

VI. ACTIVITĂȚI ILEGALE

 

Art 12.

 1. Numai Beneficiarul face reclamă ofertelor și/sau vinde produse către clienți prin intermediul unui magazin online. Furnizorul nu poartă nici o responsabilitate pentru vânzări, salarii, consumabile, eventualele reclamații și returnarea produselor comandate de către clienți. Beneficiarul este de acord că, în nici un moment nu vor apărea relații contractuale între Furnizor și clienții ocazionali ai Beneficiarului, pe care aceștia îl folosesc ca mijloc de e-commerce. În acest sens, Beneficiarul este de acord că Furnizorul nu este răspunzător față de clienți, deoarece nu este un comerciant sau furnizor al produsului său a contractului cu clientul, dar oferă servicii în baza acestor termeni şi condiţii.
 2. Furnizorul nu este răspunzător în cazul în care Beneficiarul a comis o infracțiune sau nu respectă drepturile sau interesele legitime ale părților terțe în desfășurarea activităților lor prin intermediul magazinului on-line.

 

Art 13.

 1. Beneficiarul se angajează să nu publice, să distribuie sau să pună la dispoziție și să nu permită publicarea, distribuirea sau furnizarea către clienți prin intermediul unui magazin online, orice fel de mesaje, texte, publicații, imagini, video, fișiere de calculator, precum și orice alte date și informații care sunt contrare legislației în vigoare, acestor termeni și condiții sau bunelor moravuri și/sau care sunt corupte sau afectează drepturile și interesele legitime ale părților terțe. De asemenea, se obligă să nu prejudicieze sau să pună în pericol prestigiul, reputația Seliton SRL, precum și a licențiaților, afiliaţilor, partenerilor, administratorilor, directorilor (managerilor), angajaților, agenților și furnizorilor acestuia.
 2. În cazul în care există un risc de securitate și/sau denaturarea funcționării normale și a bunei funcționări a platformei, Furnizorul poate suspenda accesul la un magazin online, și șterge viruși, troieni și alte informații situate pe serverele unde consideră că reprezintă un potențial de risc.
 3. Obligațiile contractuale ale Furnizorului nu includ monitorizarea performanței pentru prezența activităților ilegale efectuate și a informațiilor ilegale stocate, transmise sau puse la dispoziție prin intermediul magazinului online.
 4. Beneficiarul declară că achiziționarea pachetului și/sau încheierea unui contract individual pentru furnizarea de servicii că acționează în activitatea sa comercială sau activitatea profesională.

 

Art 14.

 1. În cazul în care utilizatorul deține un magazin online ce intră în conflict cu legea aplicabilă in domeniu sau termenii si conditiile publicate pe site ș i / sau pune în pericol bunul renume și reputația Furnizorului, acesta își rezervă în intregime dreptul ca, fără o notificare prealabilă către utilizator, să suspende sau să oprească furnizarea permanentă a serviciilor și să oprească accesul la magazinul on-line, fără compensații sau alte penalități
 2. În orice caz și indiferent de motivul invocat pentru întreruperea furnizării unei părți sau a tuturor serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la suspendarea accesului la magazinul online, termenii de utilizare a Serviciilor al unui pachet nu se intrerup, suspenda si perioada de valabilitate a pachetului nu se prelungeste cu perioada de suspendare.

 

VII. ACTUALIZARI SI MENTENENTA

 

Art. 15.

 1. În cazul în care termenii pachetului achiziționat oferă magazinului online dreptul de a primi actualizări de software, obtinerea de noi module și / sau corecții de erori, furnizorul va notifica se va folosi termenul de Beneficiar de existența acestora pe cale adecvată, cum ar fi prin e-mail sau mesaj de sistem. Pentru a utiliza versiunile actualizate și corectate, precum și noile module, Seliton poate specifica termini și condiții suplimentare pe care le va comunica Beneficiarului sau diferite de acești termeni și condiții, care sunt obligatorii pentru utilizator.
 2. Seliton aplică în mod automat actualizări atunci când magazinul face parte din infrastructura Seliton. În caz contrar, utilizatorul trebuie să aplice manual actualizarea; În cazul în care utilizatorul nu reușește să pună în aplicare o actualizare și / sau corectarea specifică a unei erori, obligațiile Seliton privind suportul tehnic și furnizarea de actualizări și / sau remedieri ale magazinul online vor inceta pana la momentul cand actualizarea și / sau corectarea specifică a unei erori va fi implementata de Beneficiar.
 3. Furnizorul are dreptul în orice moment de a face modificări și îmbunătățiri ale platformei, precum și forma și conținutul serviciilor furnizate, în măsura în care nu elimină funcțiile de bază ale magazinelor online.
 4. În cazul în care este necesar, pentru a efectua lucrări de întreținere, înlăturări ale erorilor sau actualizări și alte activități conexe, Furnizorul are dreptul de a suspenda Serviciile furnizate pedurata desfășurării activitățiilor desfasurate.

VIII. SUPORT TEHNIC

 

Art 16.

 1. În cazul în care există o problemă cu utilizarea Serviciilor, Utilizatorul va notifica Contractantul. Aceasta din urmă va depune toate eforturile necesare pentru a remedia situația într-un termen rezonabil și în conformitate cu pachetul achiziționat.
 2. Serviciile de suport tehnic nu includ introducerea și / sau controlul conținutul de magazin online, și / sau suport de facturare si nu actualizeaza o bază de date de produse pentru utilizator sau orice alte servicii legate de gestionarea datelor de utilizator specifice .Nivelul și volumul de suport oferit este determinat de pachetul achiziționat și de contractul individual între furnizor și utilizator.
 3. Serviciile de mentenanta cuprind rezolvarea deficientelor si erorilor legate de functionarea site-ului;
 4. Serviciile de suport cuprind asistenta pentru exploatarea corecta a site-ului si consultanta pentru dezvoltarea unor noi functionalitati ale site-ului.
 5. Furnizor va asigura remedierea oricaror erori sau deficiente intervenite in utilizarea normala a site-ului. Remedierea defectiunilor grave (care impiedica utilizatorul sa comande) se face in maxim 4h de la notificarea furnizorului prin intermediul telefonului (sau prin email daca apelul telefonic nu este preluat) iar defectiunile minore se rezolva in maxim 48h de la notificare.

 

IX. EXCLUDEREA GARANTIEI

 

Art.17.

 1.  Serviciile sunt furnizate "ca atare", fără garanție, expresă sau implicită,incluzând, fara sa acorde garantii pentru un anumit scop, non-încălcare a proprietății intelectuale sau a unei alte garanții care rezultă din oferta, caietul de sarcini și / sau ofertastandard, reclama sau orice alt document.
 2. Dacă nu se specifică altfel în lege, Seliton nu oferă nici o garanție expresă, implicită sau statutară, inclusiv, garanții de vandabilitate, non-încălcare a proprietății intelectuale sau de adecvare pentru un anumit scop.
 3. Seliton nu oferă nicio garanție sau declarație cu privire la software, baza de date și / sau servicii ale unor terțe părți sau ale furnizorului, care sunt utilizate împreună cu serviciile, inclusiv, . la compatibilitatea acestora cu serviciul sau caracterul adecvat cerințelor, nevoilor sau așteptărilor utilizatorului sau ale clienților săi.
 4. Furnizorul nu garantează că serviciile vor satisface toate nevoile sau aș teptările utilizatorului sau clienților acestuia sau ca software-ul de magazin online Seliton nu prezintă defecte sau erori sau că utilizarea Serviciilor va fi neîntreruptă.

 

X. DATE PERSONALE, PRODUSE SI COMUNICARI COMERCIALE

 

Art. 18.

 1. Prin completarea datelor Utilizatorul confirmă faptul că a pus la dispoziție datele cu caracter personal în mod voluntar și astfel oferă permisiunea explicită pentru colectarea, prelucrarea, stocarea și distribuirea acestor date, în conformitate cu legislația statului român. De asemenea, utilizatorul este de acord că furnizorul poate colecta alte date despre utilizator și utilizatorii magazinului online, cum ar fi adresa IP, ora vizitei, numele și versiunea browser-ul web, sistemul de operare și a alți parametri ai browser-ului web, precum și orice alte informații, și că poate utiliza cookie-uri (cookie-uri). Datele colectate pot fi utilizate pentrurapoartele furnizate utilizatorului pentru în scop de marketing și studii statistice precum șipentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților.
 2. Din motive de securitate a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, furnizorul va trimite datele la adresa de e-mail care a fost specificată de către utilizator la momentul înregistrării / completării sondajului.
 3. Furnizorul are dreptul de a publica informații sumare despre magazinele online în scopuri de marketing.

 

Art 19. 1 Furnizorul poate utiliza numele, mărcile comerciale și logo-urile asociate cu magazinele de utilizator-line, în scopul de a promova serviciul.

 

Art 20. Furnizorul poate trimite utilizatorului comunicări comerciale, cu scopul de a efectua anchete și sondaje, în scopuri publicitare și de a furniza informații despre bunuri sauservicii, jocuri și concursuri cu premii și oferte promoționale.

 

XI. COPYRIGHT ȘI ALTE DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

 

Art. 21.

 1. Drepturile de proprietate intelectuală Seliton și toate copiile acestora rămân în proprietatea furnizorului Seliton sau Summer Cart fiind protejate prin legile privind drepturile de autor și de proprietate intelectuală, precum și prin prevederile acordurilor internaționale. Utilizatorul este de acord să prevină orice copiere neautorizată sau utilizare a Seliton sau Summer Cart și / sau create cu magazinul platforma online.
 2. Seliton nu furnizează și nu transferă în nici un mod catre Utilizator sau Client un drept explicit sau implicit în materie de brevete, drepturi de autor, mărci comerciale sau informații (inclusiv secrete comerciale), precum și orice altă proprietate intelectuală detinută, utilizată sau stocată pe serverele Seliton sau ale unei terțe părți.
 3. Furnizorul nu va dobândi nici un drept de autor asupra materialului și a informațiilor pe care utilizatorul le introduce în magazinul online.
 4. Utilizatorul nu are nici un drept și nu trebuie să încerce să acceseze codul sursă al magazinului on-ine, și nu are dreptul de a îl copia, distribui sau modifica in nici un fel. Furnizorului sau contractorilor săi le este permis în mod explicit să modifice în orice mod codul HTML , imaginile, codul Javascript si codul CSS implicate in sisteme care nu sunt accesibilie de către clienți. Modificarea codului de către utilizator sau de alte persoane, inclusiv întreținerea de către Seliton, poate conduce la deteriorarea functionalitatilor magazinului on-line și poate genera probleme în aplicarea actualizărilor.
 5. Utilizatorul nu poate șterge sau ascunde informațiile privind drepturile de autor ș i link-urile către site-urile web Seliton, Summer Cart și / sau Seliton, cu excepția cazului în care în pachetul său achiziționat sau contractul său individual include "dreptul de a șterge inscripția privind dreptul de autor".

 

XII. TERMINAREA CONTRACTULUI

 

Art 22. 1. Prezentul contract va înceta prin:

 

a) la expirarea termenului de furnizare a pachetului in baza caracteristicilor pachetului sau termenilor unui contract individual;

b) reziliere pentru neexecutarea, executarea cu întârziere sau necorespunzătoare a obligaţiilorcontractuale, cu obligativitatea punerii în întârziere a debitorului, şi acordarea unui termen de

remediere de maxim 5 zile, caz în care rezilierea va opera de drept fără punere în întârziere şi fără îndeplinirea vreunei formalităţi.

c) în temeiul termenilor și condițiilor prezente;

d) acord comun dat prin act adiţional, prin care părţile sunt de acord să înceteze contractul, la data aleasă de acestea;

e) în cazul dizolvării sau lichidării oricăreia din părţi, justificate prin documente emise de autorităţile competenţe şi din care Furnizorul, în mod rezonabil, poate concluziona existenţa acestor situaţii;

 

XIII. RESPONSABILITE

 

Art 23. 

 1. Nici Seliton, și nici licentiatorii, afiliații, partenerii, funcționarii, directorii(inclusiv managerii), angajații, agenții și furnizorii săi nu vor fi responsabili pentru niciun fel de daune (inclusiv - daune pentru pierderi de profit sau venituri, pierderi de utilizare a software-ului, pierderea de date, costurile de recuperare a datelor pierdute, de întrerupere a activității, pierderea de informații comerciale sau alte pierderi) rezultate din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza serviciile, chiar dacă furnizorul este conștient de posibilitatea unor astfel de daune.
 2. În limita permisă de lege, răspunderea totală a contractantului care rezultă din sau în legătură cu relația contractuală cu utilizatorul este limitată la prețul pachetului din ultimele trei luni calendaristice (sau proporțional în cazul în care prețul este pentru o perioadă mai lungă ), iar în cazul în care serviciile au fost utilizate pentru mai puțin de trei luni, această perioadă este egală cu perioada utilizată. Furnizorul nu este răspunzător pentru prejudiciile suferite de către utilizator cu ocazia relațiilor lor contractuale, în măsura în care furnizorul nu a acționat în mod intenționat sau a comis o neglijență gravă.
 3. Compensațiile pentru satisfacția utilizatorului sunt stabilite exclusiv in acesti termeni si conditii publicați pe site. Acești Termeni și condiții au convenit în mod bilateral repartizareariscurilor între părți și prețurile serviciilor incluse în pachetul achiziționat și vor stabili această distribuție a riscurilor.
 4. Utilizatorul va despăgubi, și se obligă să apere Seliton, licențiații, afiliatii, parteneri, ofițeri, directorii (inclusiv manageri), angajații, agenții și furnizorii săi de și împotriva oricăror revendicări sau procese, inclusiv orice costuri judiciare și extrajudiciare precum și onorariile avocaților, care rezultă din neîndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților Utilizatorul în relația contractuală cu Seliton (inclusiv, dar fără a se limita la acești termeni și condiții) , în relațiile contractuale cu clienții și alte contrapartide precum și sarcinile care îi revin și responsabilitățile în condițiile legii.
 5. În cazul în care contractul încheiat în virtutea acestor termeni și condiții, se dorește să fie reziliat unilateral de către furnizor din cauza neîndeplinirii obligațiilor utilizatorului, acesta din urmă datorează penalități în valoarea compensației datorate pentru perioada rămasă din contract.
 6. Furnizorul nu este răspunzător în caz de depășire a măsurilor de securitate ale echipamentelor tehnice prin care sunt furnizate servicii și, prin urmare, cauzând pierderea datelor, difuzarea informațiilor, accesul la informații, restricționarea accesului la informație, modificarea informațiilor publicate pe site-uri de utilizator și alte efecte similare sau rănirea utilizatorului sau a clienților săi. Prestatorul nu este răspunzător de pierderea de informații sau modificarea datelor sau a parametrilor serviciului ca urmare a furnizării accesului către o terță părțe în cazul în care circumstanțe normale se poate concluziona că această persoană este utilizator.
 7. Furnizorul nu este răspunzător în caz de eșec de furnizare a serviciilor pe o anumită perioadă de timp, din motive de forță majoră, evenimente fortuite, probleme cu conexiunea la Internet, hacking, probleme tehnice și din alte motive obiective, inclusiv ordine ale autorităților de stat competente.

 

XIV. MODIFICARI SI ACCES LA CONDITIILE GENERALE DE FURNIZARE

 

Art 24.

 1. Acești Termeni și Condiții Generale pot fi modificate unilateral de către Seliton, caz în care acesta din urmă va informa în mod adecvat utilizatorul.
 2. Seliton și utilizatorul sunt de acord că orice adăugare și modificare a acestor Termeni șicondiții vor intra în vigoare referitor la relațiile dintre părți după notificarea explicită a utilizatorului, exceptând cazul în care acesta din urmă a declarat în termen de 14 zile de la datanotificării ca respinge modificarile și / sau o versiune completată.
 3. Părțile convin ca toate anunțurile de Seliton, în legătură cu modificarea acestor termeni și condiții vor fi trimise la una dintre adresele de e-mail indicate de către utilizator. Utilizatorul serviciului este de acord ca e-mailul trimis în temeiul prezentului articol nu este necesar să fie semnat cu o semnătură electronică sau confirmare de primire pentru a fi considerat cafiind primit.
 4. Seliton publica Termenii si Conditiile pe site-ului platformei.

 

XV. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

 

Art 25. Legea care guvernează raporturile juridice născute între părţi în temeiul prezentului contract este legea română. Eventualele litigii intervenite între părţi în legătură cu executarea obligaţiilor decurgând din prezentul contract care nu au fost soluţionate pe cale amiabilă vor fi supuse soluţionării instanţelor judecătoreşti competente de pe raza sediului furnizorului.

 

XVI. ALȚI TERMENI

 

Art. 26.

 1. În cazul unui conflict între acești termeni și condiții in cazul in care exista un contract individual între furnizor și utilizator se aplică clauzele contractului individual. Pentru a se aplica termenii și condițiile din contractul individual acesta ar trebui să fie în scris și semnat în mod corespunzător de către un reprezentant autorizat al Seliton.
 2. În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni nu este valabilă sau inaplicabilă, sau în conflict cu legea interna aplicabilă, această dispoziție se interpretează sau modifică după cum este necesar, pentru a elimina sau a invalida contradicția cu legea aplicabilă, dar oricare alte prevederi ale acestor termeni și condiții își vor reține valabilitatea.

 

Art 27. Acești termeni și condiții vor intra în vigoare pentru toți utilizatorii la data de 01.01.2016.

 

Art 28. 1. Pentru întârzierea plăţii, Beneficiarul va plăti o penalitate de 0,2% calculată pe zi de întârziere, asupra sumei/lor datorate, până la achitarea integrală a debitelor restante, începând cu prima zi următoare datei scadenţe.

 

Art 29

 1. Pentru întreaga perioadă a contractului şi pentru o perioadă de încă de la încetarea din oricare motiv a contractului, părţile vor păstra confidenţialitatea asupra tuturor documentelor şi termenilor contractuali, asupra tuturor informaţiilor cu privire la cealaltă parte care sunt obţinute pe durata derulării contractului şi care au fost indicate sau identificate ca fiind confidenţiale de cealalltă Parte. Obligaţiile prezentate în prezentul articol sunt permanente şi nu vor înceta ca urmare a încetării din orice motiv a Contractului.
 2. Beneficiarul va despăgubi Furnizorul cu suma echivalentă daunelor şi prejudiciilor aduse prin dezvăluirea oricăror detalii referitoare la prezentul contract şi anexele sale, sau oricecomunicare între Părţi, către firmele concurente Furnizorului său către Beneficiari ai acestora sau Beneficiari ai Furnizorului.

 

Art 30. Locul de executare a serviciilor este: de la distanța.

 

FORȚĂ MAJORĂ

 

Art 31. Prin forţa majoră se înţelege orice eveniment imprevizibil şi de neînlăturat, independent de voinţa părţilor, apărut ulterior semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, apărând de răspundere partea care o invocă în termen de cel mult 24 ore de la apariţie şi o dovedeşte cu acte emise de instituţiile abilitate în cel mult 15 zile de la apariţie.

 

CLAUZE FINALE

 

Art 32.

 1. Părţile sunt de acord că următoarele Anexe [.....], fac parte integranta dinprezentul contract.
 2. Prezentul Contract s-a încheiat în două (2) exemplare, ambele având aceeaşi forţă juridică, părţile atestând prin semnare că au intrat în posesia a câte unui exemplar. Semnarea contractului se va putea realiza şi la distanţă, putând fi transmis prin poştă, curier, e-mail, fax, etc., contractul fiind considerat acceptat la momentul recepţionarii de către Furnizor a exemplarului semnat şi ştampilat de către Beneficiar.

 

FURNIZOR 

SELITON S.R.L,

prin administrator Georgi Mirchev